产品展示

Our Project

产品展示

中国铁建西派国际中心

zhōng guó tiě jiàn xī pài guó jì zhōng xīn

首开熙悦睿府书香

shǒu kāi xī yuè ruì fǔ shū xiāng

天通西苑二区

tiān tōng xī yuàn èr qū

星河城西区

xīng hé chéng xī qū

泓清惠园

hóng qīng huì yuán

朗基·紫境府

lǎng jī ·zǐ jìng fǔ

融创中梁融耀城

róng chuàng zhōng liáng róng yào chéng

建邦枫景

jiàn bāng fēng jǐng

凯旋丽景

kǎi xuán lì jǐng

和润林湖美景

hé rùn lín hú měi jǐng

星河城西区

xīng hé chéng xī qū

万科·古翠隐秀

wàn kē ·gǔ cuì yǐn xiù